GDPR privacy verklaring

Laatste datum van herziening: 24.05.2018


1. OP WIE IS DEZE PRIVACY VERKLARING VAN TOEPASSING?

 1. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op RAFF Plastics NV (“RAFF Plastics”, “Onderneming” of “wij”), met maatschappelijke zetel te 8650 Houthulst, Melanedreef 16B, met ondernemings-nummer 0462.433.642.
 2. RAFF Plastics NV is een Belgische onderneming gespecialiseerd in kunststof. Met veertig jaar ervaring in compounding, extrusie en recyclage, is het bedrijf vandaag internationaal een gevestigde waarde. Zowel als verwerker als leverancier van alle soorten gerecycleerd plastic.
 3. Als onderneming stellen wij alles in het werk om persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG” of “GDPR”).
 4. Gelieve de onderstaande links te volgen voor bijkomende informatie. Waar dit relevant is, hebben we een onderscheid gemaakt tussen:
  - website bezoekers;
  - (contactpersonen van) leveranciers, klanten en potentiële klanten of eender welke andere personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van onze bedrijfs-activiteiten.


  Wat wordt gedekt door deze GDPR Privacy Verklaring?

  Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

  De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

  Uw rechten

  Hoe wij uw persoonsgegevens verkrijgen

  Persoonsgegevens die wij verzamelen

  Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

  Cookies

  Bescherming van uw persoonsgegevens

  Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

  Hoe contact met ons opnemen?

  Wijzigingen aan deze Privacy Verklaring?


2. WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE PRIVACY VERKLARING?

 1. Via deze GDPR Privacy Verklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitoefenen of wanneer u gebruik maakt van onze website (http://www.raffplastics.be) en de daarop aangeboden diensten, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kan contacteren voor meer informatie of vragen.

3. WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 1. IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

  1. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

   • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten (bijv. verzonden via het online contact-formulier);
   • het verzamelen van statistieken over het gebruik van de website;
   • het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van de website.
 2. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN KLANT, EEN POTENTIÊLE KLANT OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON VAN WIE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT ETC.)

  1. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

   • het respecteren van onze wettelijke verplichtingen;
   • klanten- en leveranciersbeheer;
   • consumenten- en bezoekersbeheer;
   • beheer van bestellingen en leveringen;
   • facturatie en boekhouding;
   • het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en activiteiten;
   • de goede organisatie van onze diensten;
   • marketing en verkoop;
   • het behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
   • beheer van geschillen;
   • public relations en perscontacten;
   • statistieken en marktonderzoek;
   • toegangscontrole;
   • veiligheid.


4. DE RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER
  • Wanneer u ons contacteert via het online contactformulier, zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen).
   In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds met ons contact opnemen.
 2. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN KLANT, EEN POTENTIELE KLANT OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON VAN WIE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT ETC.)
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:
   • met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten;
   • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
   • in het kader van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, klanten- en leveranciersbeheer etc. In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden.
  • Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijv. zeer specifieke direct marketing of marktonderzoeksactiviteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

5. UW RECHTEN

 1. U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om:
  • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen;
  • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn;
  • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken;
  • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming);
  • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een contract);
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.

  U beschikt ook over het recht om op ieder ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen van ons, kan u contact met ons opnemen (zie hieronder) of klikken op de uitschrijfknop in elk van die communicaties. In dat geval zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor dergelijke doeleinden.

 2. Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u ons een verzoek versturen waarin u het recht aanduidt dat u wenst uit te oefenen:
  • door een e-mail te verzenden aan info@raffplastics.be; of
  • door een schriftelijk verzoek te richten aan :
   RAFF Plastics NV – Melanedreef 16B – BE8650 Houthulst.

  U kunt deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 3. Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

6. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERKRIJGEN

 1. IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER
  1. Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u deze website en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u het contactformulier invult op de website.
  2. Deze website kan ook cookies gebruiken om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan deze websites teneinde de prestaties en het uitzicht te verbeteren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u ze kunt controleren, gelieve de cookie rubriek te raadplegen.
 2. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN KLANT, EEN POTENTIËLE KLANT OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON VAN WIE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT ETC.)
  • Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.
  • Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u deze aan ons geeft (bijv. door ons te contacteren, door online formulieren in te vullen, ...), omdat anderen die aan ons geven (bijv. uw werkgever of derden-dienstverleners waarop wij een beroep doen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten) of omdat ze toegankelijk zijn voor het publiek.
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of - zo nodig - van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze GDPR Privacy Verklaring.

7. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

 1. IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER
  1. De voornaamste persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen, zijn de gegevens die u invult wanneer u ons contacteert via het contactformulier op de website. In het kader van dit contactformulier verwerken wij de volgende gegevens: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres (optioneel), onderneming en uw bericht.
 2. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN KLANT, EEN POTENTIÊLE KLANT OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON VAN WIE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT ETC.)
  1. De persoonsgegevens die wij verzamelen of verkrijgen, kunnen onder andere omvatten:
   • identificatiegegevens (bijv. naam, adres (privé/werk), e-mailadres (privé/werk), land van verblijf, rijksregisternummer, paspoorten etc.);
   • elektronische identificatiegegevens (bijv. IP-adressen, browser type, cookie identificeerders, ...);
   • persoonlijke eigenschappen (bijv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, taal, gezinssamenstelling, hobby’s etc.);
   • financiële gegevens (bijv. bankrekeningnummer, kredietwaardigheid, ...);
   • levensstijl en sociale omstandigheden;
   • familiale omstandigheden (bijv. burgerlijke staat);
   • tewerkstelling en opleidingsgegevens (bijv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel, huidige verantwoordelijkheden, projecten, kwalificaties, trainingen, werkrooster, ...);
   • gegevens over welke producten en diensten u bestelt;
   • camerabewakingsbeelden;
   • gegevens over hoe u met ons interageert en andere gelijkaardige informatie.

AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?

 1. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden vennootschappen of derde partijen die diensten verlenen aan ons en die redelijkerwijs toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden. Het kan onder meer gaan om de volgende derde partijen:
  • externe dienstleveranciers waarop de onderneming een beroep doet voor verschillende zakelijke diensten;
  • rechtshandhavingsinstanties in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
  • externe professionele adviseurs (bijv. advocaten of consultants van de onderneming).

  Indien onze onderneming een joint venture aangaat met, wordt verkocht aan of wordt gefuseerd met een andere onderneming, kan uw informatie worden doorgegevens aan onze nieuwe zakenpartners of eigenaars.

 2. In principe zullen wij alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te garanderen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze GDPR Privacy Verklaring worden verwerkt.
  Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie door te geven indien dit vereist is door de wet, of wanneer we geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of in het kader van een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel, een verzoek van een regelgever of eender welke andere juridische procedure die op ons betrekking heeft.

9. COOKIES

 1. Deze website gebruikt Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden bewaard op uw computer of mobiel apparaat wanneer u deze website bezoekt.
  Zij worden gebruikt om u een goede surfervaring te geven en laten ons toe deze website te verbeteren. Met uw toestemming kunnen ze ook worden gebruikt om de inhoud van deze website te personaliseren op basis van uw voorafgaand surfgedrag en om statistieken te verzamelen om deze website te verbeteren.
  U kunt meer informatie terugvinden over cookies op de volgende website: www.allaboutcookies.org.
 2. Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van de volgende kenmerken:
  1. Of het “sessie cookies” of “langdurige cookies” betreft:
   • Sessie cookies
    Een sessie cookie wordt gebruikt om, iedere keer dat u onze website bezoekt, u een sessie ID te geven. We gebruiken dit type cookie om uw acties op onze website te linken en iedere sessie cookie zal slechts gedurende een browsersessie bewaard blijven, waarna het zal verdwijnen. Iedere browsersessie zal starten wanneer u uw browser opent en eindigen wanneer u uw browser sluit. Na uw bezoek aan onze website zullen alle sessie cookies worden verwijderd. Iedere keer dat u onze website bezoekt, zal u een verschillend sessie ID hebben.
   • o Langdurige cookies
    Een langdurige cookie laat toe om de voorkeuren of acties van de gebruiker op een website (of op verschillende websites) te onthouden. Het heeft een langere levensduur dan een sessie cookie en blijft bestaan gedurende de gehele tijdspanne die is gespecifieerd in de cookie (dit zal variëren van cookie tot cookie). Dit type cookie zal niet worden verwijderend wanneer u uw browser sluit en zal bewaard blijven op uw computer of mobiel apparaat. Het zal worden geactiveerd iedere keer u een website bezoekt die de specifieke langdurige cookie heeft gecreëerd.
  2. Of het “eerste partij cookies” of “derde partij cookies” betreft:
   • Eerste partij cookies
    Een eerste partij cookie is een cookie die wordt geplaatst door ons of door één van onze verwerkers.
   • Derde partij cookies
    Een derde partij cookie is een cookie die wordt geplaatst door een verwerkingsverantwoordelijke die deze Site niet beheert.
    Wij hebben geen toegang of controle tot de cookies die worden geplaatst op deze Site door derde partijen en deze cookies zijn onderworpen aan de eigen Privacy Verklaringen van de derde partijen.
 3. U kunt cookies inschakelen, uitschakelen en/of verwijderen indien u dit wenst. U kunt alle cookies die zich al bevinden op uw toestel verwijderen en u kunt de meeste browsers instellen om te verhinderen dat cookies worden geplaatst.
  U kunt cookies inschakelen, uitschakelen en/of verwijderen via uw browser. De cookie instellingen kunnen meestal worden gevonden in het “opties” of “instellingen” menu van uw browser. De volgende links kunnen nuttig zijn om deze instellingen beter te begrijpen. U kunt ook steeds de “Help” knop van uw browser gebruiken voor meer informatie:

10. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 1. Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-)maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen voor toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.
  Deze maatregelen omvatten onder meer:
  • trainingen aan betrokken personeelsleden om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
  • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van fire walls, versleuteling en anti virus software.
 2. Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.
  Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

11. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

 1. IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER
  1. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.
  2. Als algemene regel worden persoonsgegevens verkregen via het contactformulier op onze website bewaard voor een periode van 10 jaar.
   Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.
  3. Voor meer informatie over de vervaldata van de cookies gebruikt op deze website, gelieve het cookie onderdeel te selecteren.
 2. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN KLANT, EEN POTENTIÊLE KLANT OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON VAN WIE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT ETC.)
  1. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.
  2. Als algemene regel worden bestanden in het kader van onze activiteiten die persoonsgegevens kunnen bevatten (bijv. contracten, bestellingen, briefwisseling etc.) bewaard voor een periode van 10 jaar.
   Persoonsgegevens verwerkt in het kader van direct marketing bewaren wij in principe gedurende een periode van 3 jaar vanaf het laatste contact met ons. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter langer bewaren voor deze doeleinden indien u intussen klant bij ons bent geworden, namelijk gedurende een periode van 10 jaar vanaf de levering van de producten of diensten, of vanaf het laatste contact met ons indien dit later zou plaatsvinden).
  3. Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

12. HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

 1. Wij hopen dat deze GDPR Privacy Verklaring u helpt te begrijpen, en u meer vertrouwd maakt met, de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Indien u vragen heeft over deze GDPR Privacy Verklaring en deze website in het algemeen, kan u contact met ons opnemen door:
  • een e-mail te sturen naar info@raffplastics.be; of:
  • te telefoneren naar +32 51 61 05 00; of
  • een schriftelijk verzoek te versturen naar:
   RAFF Plastics NV – Melanedreef 16B – BE8650 Houthulst

13. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY VERKLARING

 1. Wij kunnen deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Iedere aanpassing die we doen aan deze GDPR Privacy Verklaring in de toekomst zal worden geplaatst op deze pagina. Om u te informeren wanneer wij de Privacy Verklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacy Verklaring zal dan gelden vanaf deze datum. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen en toevoegingen.
  Voor zover wij over uw e-mailadres beschikken en uw persoonsgegevens nog aan het verwerken zijn, zullen wij u tevens elektronisch op de hoogte brengen van iedere wijziging aan deze GDPR Privacy Verklaring.